Meny
Vår verksamhet

Valberedning och Styrelseinfo

Som vi berättat om under rubriken Om oss är en Sparbank en helt egen bolagsform, och i förlängningen betyder det att Högsby Sparbank är som ett helt eget företag. Det kräver naturligtvis att vi förutom Huvudmännen också har en alldeles egen Styrelse. Valen av huvudmän och styrelsemedlemmar går genom det vi kallar för Valberedningen, ett förfarande som för många säkert är bekant i andra sammanhang där val av styrelse m m förekommer.

 

I praktiken går det arbetet till såhär: Valberedningen ansvarar för att alla väl grundade förslag till huvudmän, styrelseledamöter och revisorer lämnas till Sparbanksstämman. I detta ingår att försäkra sig om att personförslagen har den kompetens som krävs för uppdraget. Valberedningen ska planera för succession i styrelsen och då beakta att styrelsen som kollektiv vid var tid innehar tillräcklig expertis, erfarenhet, kompetens och förståelse, samt att ledamöterna var för sig har gott anseende och de personliga kvaliteter, däribland professionalitet och personlig integritet, som krävs för att fullgöra uppdraget. Föreslagna styrelsemedlemmar ska kunna lägga ned tillräckligt med tid och arbete för att kunna fullgöra sina uppgifter.

 

Följande information om tilltänkta styrelseledamöter ska dokumenteras:

  • Den tid som ledamot förväntas lägga ner på uppdraget
  • Ledamots ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet
  • Ledamots andra uppdrag av väsentlig betydelse
  • Vid omval: Vilket år ledamoten invaldes i styrelsen, samt
  • Övriga uppgifter som får antas vara av betydelse för sparbanksstämman vid bedömningen av den föreslagna styrelseledamotens kompetens och lämplighet. Här ingår praktiskt och teoretisk erfarenhet, kompetensområde, anseende, utdrag belastningsregister m.m.